ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

PROTENNIS websites

Bijwerkingsdatum: 2 maart 2023

TABEL VAN MATERIALEN

ARTIKEL 1. ALGEMENE INFORMATIE. . 3

Artikel 1.1 Definities. . 3

Artikel 1.2 Toepassingsgebied. . 3

Artikel 1.3 Juridische informatie. . 3

Artikel 1.4 Doel van de AV. . 4

Artikel 1.5 Temporele toepassing en wijziging van de AV. . 4

ARTIKEL 2. DE PRODUCTEN. . 4

Artikel 2.1 De kenmerken van de producten. . 4

Artikel 2.2 Presentatie van de producten op de Site. . 5

Artikel 2.3 Beschikbaarheid van producten en aanbiedingen op de Site. . 5

ARTIKEL 3. FINANCIËLE VOORWAARDEN EN BETALING VAN DE PRIJS. . 6

Artikel 3.1 Algemene bepalingen. . 6

Artikel 3.2 De weergegeven prijzen. . 6

Artikel 3.3 Promotionele codes. . 7

Artikel 3.4 Cadeaubon. . 7

Artikel 3.5 Betalingsvoorwaarden van de prijs. . 7

ARTIKEL 4. SLUITING VAN HET CONTRACT ONLINE. . 8

ARTIKEL 5. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO-OVERDRACHT. . 10

ARTIKEL 6. LEVERING. 10

Artikel 6.1 Algemeen. . 10

Artikel 6.2 Leveringstermijnen en -methoden. . 11

Artikel 6.3 Leveringskosten. . 11

Artikel 6.4 Leveringen van zware pakketten. . 16

Artikel 6.5 Levering tracking. . 16

Artikel 6.6 Ophalen in de winkel. . 16

Artikel 6.7 Schijnbaar defect-anomalie-ontbrekend product 17

Artikel 6.8 Uitzonderlijke omstandigheden. . 17

ARTIKEL 7. RECHT EN TERMIJN VAN HERROEPING. 18

Artikel 7.1 Informatie aan klanten over het herroepingsrecht. . 18

Artikel 7.2 Uitoefening van het herroepingsrecht. . 18

Artikel 7.3 Effect van intrekking en uitoefening van het recht op terugkeer 19

ARTIKEL 8. WETTELIJKE GARANTIES. . 20

Artikel 8.1 Wettelijke garantie van overeenstemming. . 20

Artikel 8.2 Wettelijke garantie tegen verborgen gebreken. . 22

ARTIKEL 9. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN NIEUWSBRIEF. . 22

Artikel 9.1 Persoonlijke gegevens 22

Artikel 9.2 Nieuwsbrief. . 23

ARTIKEL 10. INTELLECTUEEL EIGENDOM. . 23

ARTIKEL 11. DIVERSE BEPALINGEN - NAVIGATIE OP DE SITE. . 23

ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT - REGELING VAN GESCHILLEN. . 24

ARTIKEL 13. CONTACT. . 24

BIJLAGE: FORMULIER VOOR HERROEPINGSRECHT. 25

(L. 221-9 en 221-13 Consumentenwetboek) 25

ARTIKEL 1. ALGEMENE INFORMATIE

Artikel 1.1 Definities

Ø De klant, de koper: Verwijst naar elke natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst op de Site en op wie de AV van toepassing zijn.

Ø PROTENNIS, de verkoper: Verwijst naar het bedrijf PROTENNIS, eigenaar van de site en de verkochte producten.

Ø De GTC: Verwijst naar deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Ø De site(s) : Verwijst naar de website waarop de internetgebruiker surft en een bestelling plaatst. Dit is een van de volgende sites: https://nl.protennis.be/, , www.protennis.be, , www.protennis.es, , www.protennis-shop.de, , www.protennis-shop.it. .

Ø De bestelling: Verwijst naar elke aankoop door een Klant van een product dat op een van de Sites van PROTENNIS wordt aangeboden.

Ø Het product (de producten) : Betekent alle goederen of diensten die voor aankoop aan Klanten op de Websites worden aangeboden.

Ø De Internaut: Elke persoon die een van de bovengenoemde websites bezoekt of gebruikt.

Artikel 1.2 Toepassingsgebied

Deze AV zijn automatisch van toepassing op elke bestelling die op de Site wordt geplaatst door een persoon zoals hieronder gedefinieerd, zonder dat een handgeschreven of elektronische handtekening nodig is.

Deze AV zijn alleen van toepassing op bestellingen van particulieren die consumenten zijn in de zin van artikel 1 van de Franse consumentenwetgeving.

Voor bestellingen van personen met een andere hoedanigheid dan bedoeld in de voorgaande alinea geldt een specifieke overeenkomst met PROTENNIS.

Artikel 1.3 Juridische informatie

De site wordt beheerd door het bedrijf PROTENNIS, , een naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van € 16.000,00, met maatschappelijke zetel te 200 Rue Paul Laurent, 30 900 NIMES, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van de NIMES sinds 16 april 2003 onder nummer 448 215 772.

Zij wordt vertegenwoordigd door haar directeur, de heer Nicolas BELLON.

Het postadres van de hoofdvestiging van het bedrijf PROTENNIS is 200 Rue Paul LAURENT, 30 900 NIMES.

Het BTW-nummer (BTW") toegewezen aan PROTENNIS is FR57448215772.

Artikel 1.4 Doel van de AV

Deze AV zijn opgesteld om consumenten en potentiële kopers te informeren over de voorwaarden waaronder aankopen, verkopen en leveringen van alle door PROTENNIS op haar website aangeboden producten plaatsvinden.

Deze AV bepalen ook de rechten en verplichtingen die de Verkoper en de Klant in het kader van elke transactie in acht moeten nemen.

Elke bestelling op de Sites houdt noodzakelijkerwijs in dat de Klant erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden, die voorrang hebben op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door de Verkoper zijn goedgekeurd.

Artikel 1.5 Temporele toepassing en wijziging van de AV

De toepasselijke AV zijn deze die beschikbaar zijn op de Site op het ogenblik van de elektronische validatie van een bestelling door de Klant.

De AV kunnen door PROTENNIS te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. In dit geval zijn de toepasselijke AV van kracht op de datum van elektronische validatie van de bestelling door de Koper.

De Klant erkent dat hij op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van een wijziging van de toepasselijke AV als gevolg van een wet of een dwingende verordening waarover PROTENNIS geen controle heeft.

ARTIKEL 2. DE PRODUCTEN

Artikel 2.1 De kenmerken van de producten

PROTENNIS biedt op de Site een reeks artikelen te koop aan die betrekking hebben op de beoefening van verschillende racketsporten.

De op de Site verkochte producten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en gepresenteerd zodat de Internetgebruiker zo goed mogelijk op de hoogte is van de essentiële informatie alvorens een bestelling te plaatsen.

De foto's op de Site proberen het aangeboden product zo getrouw mogelijk weer te geven, maar zijn niet contractueel van aard. Evenzo dient de maataanduiding op de productbladen als leidraad en is deze geen reden tot contractuele teruggave.

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L. 111-1 en 221-5 van het consumentenwetboek is deze informatie vrij toegankelijk op de Site voordat de Klant een bestelling valideert.

De informatie met betrekking tot de presentatie van de producten en hun gebruik die door PROTENNIS op de Site wordt verstrekt, is louter informatief. Onder voorbehoud van de wettelijke garanties, vormt elke verklaring van de Verkoper over het product geen garantie van deze laatste om te beantwoorden aan het geheel van de specifieke verwachtingen van de Klant die zouden verschillen van die van een redelijk persoon, die niet bekend zijn bij PROTENNIS, wat de Klant erkent.

Artikel 2.2 Presentatie van de producten op de Site

De producten worden aan de internetgebruiker en de klant voorgesteld volgens de volgende classificaties.

Standaard worden producten gepresenteerd en ingedeeld in de volgende categorieën:

Ø Sneeuwschoenen

Ø Touw

Ø Schoenen

Ø Kleding

Ø Bagage

Ø Kogels

Ø Accessoires

De producten kunnen ook worden ingedeeld in de volgende subcategorieën:

Ø Betrokken sport (Tennis, Badminton, , Squash, , Padel enz.)

Ø Per verkocht merk

Ø Bijvoorbeeld, een professionele speler die producten gebruikt die vergelijkbaar zijn met die welke op de Site worden verkocht

De Site zal waarschijnlijk ook af en toe promotionele aanbiedingen tonen voor bepaalde productassortimenten en in het bijzonder binnen de categorie "Opruiming".

De Klant erkent dat hij op de hoogte is gebracht van het loutere doel van de presentatie van de bovengenoemde categorieën, die op zich geen contractuele waarde hebben.

Artikel 2.3 Beschikbaarheid van producten en aanbiedingen op de Site

De aanbiedingen op de site zijn geldig zolang ze toegankelijk zijn op de site.

Aangezien producten voortdurend in ontwikkeling zijn, wordt gespecificeerd dat PROTENNIS de technische samenstelling en kenmerken van de op de site aangeboden producten zonder voorafgaande kennisgeving kan wijzigen.

De aanbiedingen worden gepresenteerd binnen de grenzen van de beschikbare voorraden op het moment van de bestelling. De Klant wordt verzocht de beschikbaarheid van de verkochte producten op de desbetreffende pagina te raadplegen.

Indien het bestelde product niet beschikbaar is, wordt de Klant zo snel mogelijk een e-mail gestuurd waarin hem wordt meegedeeld dat hij een ander product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs kan bestellen of dat hij om terugbetaling van zijn bestelling kan vragen.

De koper beschikt dan over een termijn van 72 werkuren (exclusief weekends en feestdagen) vanaf de ontvangst van de e-mail waarin hij wordt geïnformeerd over de onbeschikbaarheid om zijn keuze aan PROTENNIS kenbaar te maken.

Na deze termijn, en bij gebrek aan reactie van de koper, wordt de bestelling verzonden met de enige beschikbare artikelen, en alleen deze worden gefactureerd.

Indien de klant voor terugbetaling kiest, moet dit zo spoedig mogelijk gebeuren en uiterlijk binnen 30 dagen na de eerste betaling.

In ieder geval zal de terugbetaling geschieden volgens de door de koper bij de bestelling gebruikte betalingswijze.

Het productaanbod op de site kan verschillen van dat op andere websites van PROTENNIS.

ARTIKEL 3. FINANCIËLE VOORWAARDEN EN BETALING VAN DE PRIJS

Artikel 3.1 Algemene bepalingen

De Koper verbindt zich ertoe, op het moment van betaling, bevoegd en gerechtigd te zijn om de door hem bij de bestelling gekozen betalingswijze te gebruiken.

PROTENNIS behoudt zich de mogelijkheid voor om op elk moment de verwerking van de bestelling op te schorten in geval van een incident bij de betaling en in het bijzonder een weigering om de bedragen vrij te geven door een bank- of financiële organisatie.

Artikel 3.2 De weergegeven prijzen

De prijzen van de op de site gepresenteerde producten zijn altijd in euro's, inclusief alle belastingen en exclusief verzendkosten.

De BTW wordt aangerekend tegen het tarief dat van toepassing is op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst.

Afhankelijk van het bedrag van de bestelling worden de leveringskosten aan het totaal van de bestelling toegevoegd (zie artikel 6) en wordt getoond op het overzichtsscherm van de aankoop voordat de bestelling definitief wordt gevalideerd.

De Klant wordt geïnformeerd over het totale bedrag van de te betalen prijs alvorens de bestelling in het winkelmandje te valideren.

Artikel 3.3 Promotionele codes

Soms zijn er promotiecodes beschikbaar om de prijs van bepaalde artikelen te verlagen.

Om hiervan te profiteren moet de koper de code invoeren in het daarvoor bestemde vakje "promotiecode" of "kortingsbon" op de Site bij het samenvatten van de bestelling, voordat hij de bestelling betaalt. Zodra de kortingscode in het vakje is ingevoerd, moet hij worden gevalideerd door op de knop "ok" te klikken.

De vermindering wordt dan onmiddellijk toegepast op de prijs (inclusief BTW, exclusief leveringskosten) van het (de) betrokken product(en) in hetzelfde overzichtsscherm van de bestelling.

Promotiecodes kunnen niet worden gecombineerd en hun geldigheidsduur is beperkt in de tijd. Aan het einde van de geldigheidsduur is de promotiecode verlopen: hij geeft geen recht meer op enige korting op de Site.

Artikel 3.4 Cadeaubon

In geval van aankoop van een "Cadeaubon" stuurt PROTENNIS de cadeaubon per e-mail in PDF-formaat naar het adres dat de Klant op de Site heeft opgegeven.

De cadeaubon vermeldt zijn waarde en een code die als betaalmiddel zal dienen.

De ontvanger van de bon moet dan deze code gebruiken om het tegoed te besteden.

Artikel 3.5 Betalingsvoorwaarden van de prijs

PROTENNIS biedt haar klanten verschillende betalingsmogelijkheden voor bestelde producten. De keuze is aan de Klant bij de definitieve aanvaarding van de bestelling.

De verschillende betalingswijzen worden hieronder limitatief opgesomd:

Ø Betaling per creditcard via PAYPLUG; https://www.payplug.com/fr/cgu/

De site is onderworpen aan een beveiligingssysteem: de kredietkaartgegevens worden gecodeerd via het SSL-proces (Secure, Socket Layer). De betaling wordt gecontroleerd door het banksysteem 3D Sécure.

Bij deze betaalwijze wordt de prijs afgeschreven zodra de bestelling is afgehandeld.

In geval van weigering van betaling door het centrale kredietkaartnetwerk, heeft PROTENNIS het recht de bestelling te annuleren en het (de) product(en) niet te verzenden.

Ø Betaling via PAYPAL; https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/paypal-popup

Ø De betaling gebeurt via het bedrijf PAYPAL. De aanvaarding van de bestelling is dan onderworpen aan de algemene voorwaarden van de firma PAYPAL en aan die van de bescherming van de kopers.

Het bedrijf PAYPAL biedt een betalingsdienst in 4 termijnen zonder kosten voor transacties van 30 € tot 2000 €.

Ø Betaling via overschrijving

Het product is onder voorbehoud gedurende 8 dagen na de bevestiging van de bestelling.

Het bestelde product wordt verzonden zodra de bedragen regelmatig op de bankrekening van PROTENNIS zijn bijgeschreven.

De leveringstermijn gaat in op het moment dat de bankoverschrijving plaatsvindt.

De bankgegevens (RIB) van de rekening waarop de verschuldigde bedragen moeten worden gecrediteerd, worden bij het plaatsen van de bestelling per e-mail meegedeeld op het adres: contact@protennis.fr

Ø Betaling in termijnen door ONEY (Voorwaarden van ONEY)

De betaling kan geschieden in 3 of 4 termijnen volgens een door ONEY opgezette betalingsoplossing.

De Klant erkent hierbij dat hij ervan op de hoogte is dat deze betalingsoplossing een krediet bij ONEY kan vormen en dat er kosten in rekening kunnen worden gebracht.

De klant aanvaardt hierbij de algemene voorwaarden van het bedrijf ONEY, indien van toepassing.

ARTIKEL 4. SLUITING VAN HET CONTRACT ONLINE

In geval van een bestelling door de klant komt een contract met PROTENNIS tot stand bij de definitieve validatie van de bestelling. PROTENNIS verbindt zich er dan toe, zodra de prijs is betaald, de bestelde producten zo snel mogelijk en onder de in artikel 6 genoemde voorwaarden te leveren.

Op de Site is de procedure voor het sluiten van het contract als volgt:

1°) Producten aan het mandje toevoegen

De Klant vult zijn winkelmandje via de specifieke fiches voor elk product dat door PROTENNIS op de markt wordt gebracht door te klikken op het tabblad "Toevoegen aan winkelmandje". Bij deze gelegenheid moet de Klant zijn keuze bevestigen in een afzonderlijk dialoogvenster waarin de essentiële informatie van het product, de prijs en de bestelde hoeveelheid worden samengevat. Zodra een product aan het winkelmandje is toegevoegd, heeft de Klant de mogelijkheid om direct te bestellen of verder te surfen op de Site.

2°) De samenvatting van de bestelling

In het winkelmandje is een samenvatting van de bestelling beschikbaar. Deze samenvatting bevat de essentiële elementen van elk besteld product, hun prijs en eventuele kortingen, hun hoeveelheid, hun beschikbaarheid en de totale prijs inclusief BTW en exclusief leveringskosten. De Klant kan hier de gegevens van zijn bestelling wijzigen.

3°) Klantidentificatie

De Klant kan inloggen op zijn klantenaccount of er een aanmaken in de PROTENNIS database. Hij kan ook bestellen door zijn persoonlijke gegevens en leveringsadres in te vullen. Bij deze gelegenheid aanvaardt de klant deze AV en het privacybeleid van PROTENNIS. De verwerking door PROTENNIS van de persoonlijke gegevens van haar klanten is vastgelegd in het PROTENNIS Handvest voor de bescherming van persoonsgegevens.

4°) Bevestiging van de adressen

De Klant bevestigt zijn leveringsadres en zijn factuuradres.

5°) Keuze van de leveringswijze

De Klant kiest tussen de verschillende leveringsmethoden en dienstverleners die door PROTENNIS worden aangeboden. De prijs en de geschatte levertijd worden aangegeven. Bij deze gelegenheid aanvaardt de Klant opnieuw de AV, die toegankelijk zijn via een link in PDF-formaat.

6°) Samenvatting van de bestelling en keuze van de betalingswijze

De Klant krijgt toegang tot een definitief overzicht van de bestelling, waarvan de prijs inclusief leveringskosten is. De Klant wordt vervolgens uitgenodigd om de gewenste betalingswijze te kiezen uit de in artikel 3.5 omschreven betalingswijzen.

7°) Betaling en orderbevestiging

Zodra de betaling is verricht en gevalideerd, ontvangt de Klant een bevestigingsmail met een samenvatting van zijn bestelling, waarin de factuur is opgenomen. Zodra de bestelling is verzonden, d.w.z. door PROTENNIS aan de vervoerder is toevertrouwd, wordt een e-mail naar de Klant gestuurd met een link om het pakket te volgen onder de voorwaarden van artikel 6.5.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L. 213-1 van de Consumentenwet, wanneer de overeenkomst een bedrag van meer dan 120 euro betreft, zorgt de Verkoper ervoor dat de bestelbon op een betrouwbare drager wordt bewaard gedurende een periode van 10 jaar, en de Klant kan op elk moment tijdens deze periode verzoeken om toezending ervan.

De Klant verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de bij zijn bestelling meegedeelde informatie volledig, nauwkeurig en up-to-date is. Indien dit niet het geval is, behoudt PROTENNIS zich het recht voor de bestelling zonder meer te annuleren.

PROTENNIS behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren of te annuleren indien zij meent dat de Klant zich bezighoudt met distributie of een economische activiteit uitoefent met de aldus bestelde producten of om enige andere reden.

ARTIKEL 5. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO-OVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek behoudt PROTENNIS zich, tot volledige betaling van de prijs door de Klant, een eigendomsrecht voor op de verkochte producten, waardoor zij deze producten kan terugnemen.

De eigendomsoverdracht vindt pas plaats na volledige betaling van de prijs en alle bijkomende kosten, waarbij deze betaling een daadwerkelijke en definitieve inning door PROTENNIS betekent.

Het risico van verlies en bederf gaat echter over op de Klant bij de levering van de bestelde producten. De Klant is de bewaarder van de onder eigendomsvoorbehoud verkochte goederen en draagt het risico.

Het is de Klant uitdrukkelijk verboden de producten weg te geven, door te verkopen of te transformeren vóór de volledige betaling van de aan PROTENNIS verschuldigde bedragen

ARTIKEL 6. LEVERING

Artikel 6.1 Algemeen

De verkoper levert zijn producten in Europees Frankrijk en DOM TOM, alsmede in de landen van de Europese Unie en bepaalde landen van het Europese continent die in de onderstaande samenvattende tabel (6.3) zijn opgenomen.

De producten worden geleverd op het adres dat de klant op de bestelbon heeft vermeld. Dit adres is het adres dat in stap 4°) van artikel 4 van deze voorwaarden is ingevuld.

De producten worden geleverd:

Ø Of per Colissimo met tracking en levering tegen handtekening;

Ø Of per GLS koerier met tracking en levering tegen handtekening;

Ø Of per Chronopost 2shop met tracking en levering tegen handtekening.

Bij ontvangst van het (de) product(en) is de koper of de persoon die hij heeft aangewezen om het pakket in ontvangst te nemen, verplicht de staat van de verpakking en de conformiteit van het product op het moment van ontvangst te controleren. Hij kan derhalve het pakket openen alvorens enig vervoersdocument te ondertekenen.

De levering omvat geen installatie of inbedrijfstelling, tenzij dit uitdrukkelijk door de Verkoper is bepaald.

Artikel 6.2 Leveringstermijnen en -methoden

Bestellingen worden binnen 48 uur na de bestelling verzonden door de vervoerder die de klant bij de bestelling heeft gekozen.

De levertijden en termijnen zijn als volgt:

1°) Voor leveringen in Europees Frankrijk:

De levering wordt door de vervoerder GLS binnen 48 uur thuis, op de werkplek of in een tennisclub als de levering een professional betreft (indicatieve tijd).

2°) Voor leveringen aan relaispunten in Europees Frankrijk en Europa:

De levering geschiedt door de vervoerder Chronopost 2Shop (indicatieve periode)

3°) Voor leveringen aan Corsica, de eilanden en de DOM TOM:

De levering gebeurt door La Poste Colissimo met handtekening bij ontvangst.

De indicatieve levertijd bedraagt tussen 3 en 15 werkdagen, afhankelijk van de bestemming.

4°) Voor leveringen aan de Europese Unie en Europese landen:

De levering gebeurt door Chronopost 2shop in een relaispunt tegen handtekening aan de receptie en door GLS voor leveringen op privé-adressen en zware pakketten.

De indicatieve levertijd bedraagt tussen 3 en 8 werkdagen.

Er wordt gespecificeerd dat PROTENNIS alleen levert aan de in artikel 6.3 hieronder genoemde landen, met uitsluiting van alle andere landen die niet in de tabel van het genoemde artikel zijn opgenomen.

Artikel 6.3 Leveringskosten

De leveringskosten zijn in alle gevallen ten laste van de Klant en worden vermeld in het besteloverzicht in stap 6°) bedoeld in artikel 4.

Voor leveringen in Europees Frankrijk en op voorwaarde dat de bestelde producten geen extra kosten met zich meebrengen door hun gewicht (zie artikel 6.4), zijn de tarieven weergegeven in de volgende tabel

LEVERING IN MIDDEN FRANKRIJK

TOTAAL ORDERBEDRAG INCL. BTW

LEVERINGSKOSTEN INCL. BTW

RELATIEPUNT

Minder dan €49

4,90 €

Meer dan €49

GRATIS

HOME

Minder dan €75

6,90 €

Meer dan 75 euro

GRATIS

Voor leveringen in de Europese Unie en andere Europese landen: de geldende tarieven staan in onderstaande tabel.

LANDELIJK

GLS

2SHOP

COLISSIMO

PRIJS

FRANCO

VERZENDKOSTEN VOOR ZWARE ARTIKELEN

FRANKRIJK: RELATIE

X

4,90€

49€

Frankrijk : DOMICILE

x

6,90€

75€

8,50€

CORSICA : RELAIS

X : +5€

-49€ : 5€ / +49€ : 9,90€

/

CORSICA : HOME

x

6,90€

75€

-75€ : 21,90€ / +75€: 15€

GUYANNE NL

x

39,99€

/

135€

WALLIS EN FUTUNA

x

39,99€

/

104€

GUADELOUPE

x

39,99€

/

139€

MARTINIQUE

x

39,99€

/

139€

MAYOTTE

x

39,99€

/

139€

REUNIE

x

39,99€

/

139€

ST PIERRE ET MIQUELON

x

39,99€

/

139€

NIEUW-CALEDONIË

x

39,99€

/

200€

FRANS-POLYNESIË

x

39,99€

/

200€

DUITSLAND: RELATIE

X

4,90€

49€

DUITSLAND: THUIS

x

8€

79€

-79€ : 15€ / +79 € : 23€

ITALIË: RELATIE

X

5,90€

59€

ITALIË: THUIS

x

7,50€

75€

-75€ : 14,90€ / +75 € : 22,40€

BELGIË: RELATIE

X

4,90€

49€

BELGIË : THUIS

x

8€

75€

-75€ : 15€ / +75€ : 23€

SPANJE: RELATIE

X

5,90€

59€

SPANJE: THUIS

x

7,50€

75€

-75€ : 14,90€ / +75€ : 22,40€

OOSTENRIJK: RELATIE

X

8€

79€

OOSTENRIJK: THUIS

x

8€

79€

-75€ : 14,90€ / +75€ : 22,90€

BULGARIJE: ESTAFETTE

X

12€

150€

BULGARIJE : HOME

x

12€

150€

-150€ : 19,90€ / +150€ : 31,90€

CYPRUS: RELATIE

CYPRUS: THUIS

x

49€

138,90€

KROATIË: RELATIE

X

15€

150€

KROATIË: THUIS

x

15€

150€

-150€ : 19,90€ / +150€: 31,90€

DENEMARKEN: RELATIE

X

8€

79€

DENEMARKEN: THUIS

x

10€

100€

-100€ : 15€ / +100€ : 25€

ESTLAND: RELATIE

X

12€

150€

ESTLAND : HOME

x

12€

150€

-150€ : 19,99€ / +150€ : 31,90€

FINLAND : ESTAFETTE

X

10€

150€

FINLAND : HOME

x

10€

150€

-150€ : 19,99€ / +150€ : 29,90€

GRIEKENLAND : RELAIS

GRIEKENLAND : HOME

x

15€

120€

-150€ : 30€ / >150€ : 45€

HONGARIJE: RELATIE

X

10€

130€

HONGARIJE : HOME

x

10€

130€

-130€ : 19,90€ / +130€ : 29,90€

Ierland : RELAY

X

15€

100€

IERLAND : THUIS

x

15€

100€

-100€ : 29,90€ / +100€ : 34,90€

LETLAND: RELATIE

X

10€

150€

LETLAND : HOME

x

10€

150€

-150€ : 19,90€ / +150€ : 29,90€

LITOUWEN: ESTAFETTE

X

12€

150€

LITOUWEN: THUIS

x

12€

150€

-150€ : 19,99€ / +150€ : 31,90€

LUXEMBURG : RELAIS

X

4,90€

49€

LUXEMBURG : WOONPLAATS

x

8€

79€

-79€ : 15€ / +79€ : 23€

MONACO: RELATIE

MONACO: THUIS

x

6,90€

100€

-100€ : 8,50€ / +100€ : 15€

POLEN: RELATIE

X

10€

130€

POLEN: THUIS

x

10€

130€

-130€ : 19,90€ / +130€ : 29,90€

PORTUGAL: RELAIS

X

5,90€

59€

PORTUGAL : HOME

x

7,50€

75€

-75€ : 14,90€ / +75€ : 22,40€

REP-TCHEQUE: RELAIS

X

12€

100€

REP-TCHEQUE: HOME

x

12€

100€

-100€ : 19,90€ / +100€ : 31,90€

ROEMENIË: RELATIE

X

10

100€

ROEMENIË: THUIS

x

10

100€

-100€ : 19,90€ / +100€ : 29,90€

SLOWAKIJE: ESTAFETTE

X

10

100€

SLOWAKIJE: THUIS

x

10

100€

-100€ : 19,90€ / +100€ : 29,90€

SLOVENIË: ESTAFETTE

X

10

100€

SLOVENIË: THUIS

x

10

100€

-100€ : 19,90€ / +100€ : 29,90€

ZWEDEN : RELAIS

X

10

100€

ZWEDEN : HOME

x

10

100€

-100€ : 15€ / +100€ : 25€

ZWITSERLAND: ESTAFETTE

ZWITSERLAND: WOONPLAATS

x

10

100€

-100€ : 30€ / +100€ : 40€

VATICAAN: RELATIE

VATICAAN : THUIS

x

7

100€

-100€ : 25€ / +100€ : 32€

NEDERLAND: ESTAFETTE

X

4,90€

49€

NEDERLAND: THUIS

x

8€

75

-75€ : 23€ / +75€ : 15€

HUB ARMEES (militaire sector)

x

10€

15€

EILANDEN VAN EUROPA

x

19,90 €

30€

Artikel 6.4 Leveringen van zware pakketten

Zware pakketten omvatten alleen dozen ballen (of gelijkwaardige hoeveelheden buizen) en tennisnetten.

Ø Alleen voor leveringen in Frankrijk de levering gebeurt door de vervoerder GLS en de leveringskosten bedragen 8,50€.

Ø Voor leveringen aan Corsica, DOM TOM, landen van de Europese Unie en het Europese continentRaadpleeg de bovenstaande tabel volgens bestemming.

Artikel 6.5 Levering tracking

Het pakket verzonden door de vervoerder GLS kan worden gevolgd op het volgende adres https://gls-group.com/FR/fr/suivi-colis of per telefoon op 09 74 910 910 (prijs van een normaal gesprek) met uw pakketnummer dat PROTENNIS per e-mail aan de koper zal meedelen.

Het pakket dat door de vervoerder Chronopost 2 Shop wordt verstuurd, kan worden gevolgd op het volgende adres https://www.chronoshop2shop.fr/fr/suivi-colis of per telefoon op 0809 801 525 (prijs van een normale oproep) met uw pakketnummer dat PROTENNIS per e-mail aan de koper zal meedelen

Het pakket verzonden door de vervoerder De Post kan worden gevolgd op het volgende adres https://www.laposte.fr/outils/suivre-vos-envois of per telefoon op 3631 (prijs van een normale oproep) met het pakketnummer dat PROTENNIS zich verbindt om per e-mail aan de koper mee te delen.

Artikel 6.6 Ophalen in de winkel

De koper kan, tijdens stap 5°) gedefinieerd in artikel 4, ervoor kiezen zijn bestelling gratis af te halen in de PROTENNIS winkel, gelegen aan de Rue Paul Laurent 200 te NIMES (30900).

De koper wordt per e-mail en/of telefoon op de hoogte gesteld van de beschikbaarheid van zijn bestelling in de winkel.

Bij wijze van indicatie, en behalve als het product niet beschikbaar is, wordt het product ter beschikking gesteld zodra de betaling is verricht.

De indicatieve tijd voor het klaarmaken van de bestelling bedraagt drie uur vanaf het tijdstip van de bestelling, maar kan worden verlengd tijdens drukke periodes (verjaardagen, solden, privéverkoop, uitzonderlijke kortingen, enz).

Om zijn bestelling af te halen, moet de koper naar de PROTENNIS winkel gaan tijdens de openingsuren van de winkel (9:30 - 19:30 van maandag tot zaterdag), met de bevestigingsmail van de bestelling (presentatie op een smartphone aanvaard) en een identiteitsbewijs.

PROTENNIS verbindt zich ertoe de producten gedurende een periode van dertig (30) dagen te bewaren. Na deze periode verbindt de Klant zich ertoe PROTENNIS minstens tweeënzeventig (72) uur op voorhand te contacteren wanneer hij van plan is de producten terug te nemen.

Artikel 6.7 Schijnbaar defect-anomalie-ontbrekend product

In geval van onregelmatigheden (beschadigde of geopende verpakking, ontbrekende, beschadigde of gebroken producten) moet de klant de vervoerder hiervan in kennis stellen door uitdrukkelijk voorbehoud te maken op de leveringsbon.

Bovendien moet de koper de vervoerder binnen drie werkdagen na de leveringsdatum, een aangetekende brief met ontvangstbevestiging waarin de redenen voor de klacht worden uiteengezet.

De koper moet tegelijkertijd PROTENNIS zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de gemaakte reserveringen voor het pakket, per e-mail of eenvoudige brief.

Alleen afwijkingen die uitdrukkelijk op de leveringsbon zijn vermeld, kunnen met uitsluiting van alle andere worden behandeld.

Indien deze procedure niet wordt nageleefd, met name wat de termijnen betreft, kan geen enkele klacht in behandeling worden genomen en wordt de levering geacht te voldoen aan de verwachtingen van de koper.

Artikel 6.8 Uitzonderlijke omstandigheden

PROTENNIS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van het verkoopcontract in de volgende gevallen:

Ø Niet op voorraad of niet verkrijgbaar bij het merk;

Ø Overmacht ;

Ø Verstoring, volledige of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten of de vervoerder.

In deze gevallen kan PROTENNIS niet aansprakelijk worden gesteld voor welke reden of gevolg dan ook.

ARTIKEL 7. RECHT EN TERMIJN VAN HERROEPING

Artikel 7.1 Informatie aan klanten over het herroepingsrecht

Voor op afstand gesloten overeenkomsten, inclusief onlineverkoop, voorziet het consumentenwetboek in een herroepingsrecht voor consumenten in de artikelen L. 221-18 en volgende.

Het herroepingsrecht stelt de Klant in staat om op zijn aankoop terug te komen, zonder dat hij zijn beslissing hoeft te motiveren, waardoor de gesloten overeenkomst wordt ontbonden.

De Klant beschikt over een termijn van 14 dagen om het contract zonder opgave van redenen en zonder betaling van boetes te herroepen.

De termijn van 14 dagen gaat in bij ontvangst van het product.

De klant draagt de kosten voor het terugzenden van het product. In geval van omruiling is de retourzending voor rekening van de koper.

Artikel 7.2 Uitoefening van het herroepingsrecht

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant zijn beslissing tot herroeping meedelen door middel van een ondubbelzinnige verklaring. Daartoe kan gebruik worden gemaakt van het hierbij gevoegde formulier (laatste pagina).

De uitoefening van het herroepingsrecht moet worden gericht aan PROTENNIS :

Ø Of per post: SARL PROTENNIS, 200 Rue Paul Laurent, 30 900 NIMES;

Ø Of via het online contactformulier op de Site. In dat geval zouden wij het op prijs stellen als u uw beslissing tot herroeping als bijlage meestuurt.

Het besluit tot intrekking moet altijd vergezeld gaan van de volgende elementen:

Ø De bevestigingsmail van de ingetrokken bestelling;

Ø Bewijs van betaling.

De Klant verklaart dat hij ervan op de hoogte is dat de bewijslast van de uitoefening van het herroepingsrecht bij hem ligt, overeenkomstig artikel L. 221-22 van het consumentenwetboek.

Artikel 7.3 Effect van intrekking en uitoefening van het recht op terugkeer

1°) Verplichtingen van de Verkoper

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L. 221-24 van het consumentenwetboek verbindt PROTENNIS zich ertoe alle door de Klant betaalde bedragen, inclusief leveringskosten, terug te betalen uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop zij op de hoogte is gebracht van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen.

De terugbetaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel als door de consument is gebruikt.

PROTENNIS heeft het recht terugbetaling uit te stellen totdat het product is teruggevonden, of totdat de Klant het bewijs van verzending van het product heeft geleverd.

PROTENNIS is niet verplicht extra leveringskosten te vergoeden indien een duurdere leveringswijze dan door PROTENNIS wordt aangeboden door de Klant is gekozen.

2°) Verplichtingen van de Klant

De Klant moet het (de) product(en) onverwijld en uiterlijk aan het einde van een periode van veertien (14) dagen na zijn beslissing tot herroeping terugsturen naar het adres van het hoofdkantoor van PROTENNIS als bedoeld in artikel 1.3.

De Klant draagt alle kosten en risico's van het terugzenden van de producten.

Het product moet goed verpakt voor transport worden teruggestuurd, in nieuwe staat in de originele verpakking en geschikt voor wederverkoop. Het moet vergezeld gaan van de factuur.

Ø Voor rackets: Ze mogen geen inslagen of krassen op het frame hebben, de bespanning moet intact zijn en er mogen geen balafdrukken zijn. De grip moet nog ingepakt zijn en het racket mag niet bespeeld zijn. De presentatiekaart op de bespanning moet ook worden teruggegeven.

Ø Voor schoenen: ze mogen op geen enkele manier gedragen zijn en moeten met hun schoenendoos in een verzenddoos worden teruggestuurd (de doos zelf mag niet als doos worden gebruikt en moet in perfecte staat zijn om te worden doorverkocht).

3°) Beperkingen van het herroepingsrecht

In het algemeen is elke manipulatie van het Product door de Klant verboden, tenzij het product is gemanipuleerd om de aard, de kenmerken en de goede werking ervan vast te stellen onder de voorwaarden van artikel L. 221-23 van het consumentenwetboek. In alle andere gevallen verklaart de Klant ervan op de hoogte te zijn dat PROTENNIS zich het recht voorbehoudt:

Ø De terugbetaling weigeren; en/of

Ø De aansprakelijkheid van de Cliënt inroepen; en/of

Ø Het bedrag van de terugbetaling te verminderen indien de producten een waardevermindering hebben ondergaan. In dit verband kan de Klant gevraagd worden een vergoeding te betalen zodat PROTENNIS de niet-conforme artikelen aan hun eigenaars kan terugbezorgen (Tarief volgens leveringsvoorwaarden).

Voor elk verzoek om terugbetaling van een bestelling die een gratis artikel heeft opgeleverd, moet de koper ook het gratis artikel terugsturen, dat niet zou zijn teruggestuurd als het geretourneerde artikel niet was gekocht.

Indien het aangeboden artikel niet wordt teruggezonden, wordt het bedrag ervan afgetrokken van het terug te betalen bedrag op basis van de nominale waarde die in de promotieaanbieding is vermeld.

Alleen producten die compleet, in perfecte staat en in de originele verpakking worden geretourneerd, worden geaccepteerd.

Overeenkomstig de bepalingen van de 3e en 4e alinea van artikel L. 221-28 van de Franse consumentenwet is het herroepingsrecht niet van toepassing op goederen die duidelijk zijn gepersonaliseerd of gemaakt volgens de specificaties van de klant (gewijzigde handvatten, snaren op rackets, flocking, enz.) en goederen die snel kunnen bederven (snaren, handvatten, enz.).

ARTIKEL 8. WETTELIJKE GARANTIES

De Klant profiteert van de wettelijke garanties inzake conformiteit en verborgen gebreken.

De Klant begrijpt dat de genoemde wettelijke garanties niet kunnen worden toegepast in het geval dat de oorzaak van de productgarantie voortvloeit uit een gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies in de mededelingen en documenten die bij het genoemde Product zijn gevoegd. In dit geval is PROTENNIS niet gebonden aan de hieronder vermelde wettelijke garanties.

In elk geval ontnemen deze bepalingen de Klant niet zijn herroepingsrecht zoals hierboven uiteengezet, noch enige andere door de wet erkende handeling van contractuele of buitencontractuele aard.

De Klant erkent voorts dat het normale gebruik van bepaalde producten (ballen, snaren, schoenen, enz.) die snelle slijtage veroorzaken, geen aanleiding geeft tot enige garantie.

Artikel 8.1 Wettelijke garantie van overeenstemming

1°) Toepassingsgebied van de garantie

Overeenkomstig de artikelen L. 217-3 tot L. 217-7 is PROTENNIS verplicht de conformiteit van de verkochte goederen te garanderen.

In de zin van deze teksten is het in de handel gebrachte product conform indien met name :

Ø Het is in overeenstemming met de voorwaarden van het contract;

Ø Het is geschikt voor het gebruik dat gewoonlijk van een goed van dezelfde soort wordt verwacht;

Ø Het heeft de kwaliteiten die de verkoper vóór het sluiten van de overeenkomst in de vorm van een monster of model aan de consument heeft voorgelegd;

Ø Het wordt geleverd met alle toebehoren, inclusief verpakking, en installatie-instructies die de consument terecht mag verwachten ;

Ø Het komt overeen met de hoeveelheid, kwaliteit en andere kenmerken, waaronder duurzaamheid, functionaliteit, compatibiliteit en veiligheid, die de consument terecht mag verwachten voor goederen van dezelfde soort, rekening houdend met de aard van de goederen en met de publieke verklaringen van de verkoper.

In dit verband herinnert PROTENNIS u eraan dat de op elk productblad vermelde informatie die is welke aan PROTENNIS is meegedeeld door de leveranciers bij wie de producten zijn gekocht.

In dit opzicht doet PROTENNIS al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de fotografische weergave van de producten zo nauwkeurig mogelijk is. De Klant wordt er echter uitdrukkelijk op gewezen dat het mogelijk is dat zijn perceptie van de fotografische weergave van het product niet exact overeenkomt met het product zelf.

2°) Garantieregeling

Conformiteitsgebreken die zich binnen vierentwintig maanden na de levering van de goederen voordoen, met inbegrip van goederen met digitale elementen, worden, behoudens tegenbewijs, vermoed te hebben bestaan op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van de goederen of van het aangevoerde gebrek.

Voor tweedehands goederen is deze periode vastgesteld op twaalf maanden.

Gedurende deze periodes, in geval van een gebrek aan overeenstemming van een door PROTENNIS op de markt gebracht product, kan de Klant naar eigen goeddunken kiezen tussen :

Ø Verzoek om het goed in overeenstemming te brengen door reparatie of vervanging;

Ø Verzoek om een prijsvermindering voor het door de non-conformiteit veroorzaakte waardeverlies;

Ø Verzoek om ontbinding van het contract, terugzending van de goederen en terugbetaling van de prijs.

De Klant wordt er echter op gewezen dat, in overeenstemming met de bepalingen van artikel L. 217-12 van het consumentenwetboek, indien het in overeenstemming brengen van het goed onmogelijk is of onevenredige kosten voor PROTENNIS met zich meebrengt, deze kan kiezen voor de meest coherente uitvoering met betrekking tot het betreffende gebrek.

In geval van non-conformiteit en indien de expertise vereist dat het product in haar bezit is, zijn de kosten van terugzending van het bestelde en geleverde product, alsmede de eventuele levering van een ander product, voor rekening van PROTENNIS.

Voor elk product dat in het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie wordt gerepareerd, geldt een garantieverlenging van 6 maanden.

Artikel 8.2 Wettelijke garantie tegen verborgen gebreken

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek garandeert PROTENNIS dat de geleverde producten geen verborgen gebreken bevatten die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor ze bestemd zijn.

In dit verband kan de Klant, indien hij een bij de aankoop niet detecteerbaar gebrek ontdekt, binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek en uiterlijk vijf jaar na de aankoop van het product, naar zijn keuze verzoeken :

Ø Terugbetaling van de prijs na terugzending van de goederen aan PROTENNIS;

Ø Behoud van het eigendom en een verlaging van de aankoopprijs.

ARTIKEL 9. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN NIEUWSBRIEF

Artikel 9.1 Persoonlijke gegevens

De aan de koper gevraagde persoonlijke informatie en gegevens zijn noodzakelijk voor het beheer van de bestelling, het transport ervan en de opstelling van de factuur.

In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming en de Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens beschikt u over het recht van toegang, rectificatie, verzet en verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Klantendienst via het contactformulier dat toegankelijk is op de Site. De Klant heeft ook de mogelijkheid om contact op te nemen met PROTENNIS via alle schriftelijke middelen die in artikel 13 worden genoemd.

Om veiligheidsredenen behoudt PROTENNIS zich het recht voor om in geval van twijfel over de identiteit van de persoon die het verzoek indient een identiteitsbewijs te vragen.

Voor meer informatie over de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens wordt de klant verzocht het PROTENNIS Handvest voor de bescherming van persoonlijke gegevens te raadplegen dat toegankelijk is in uw PROTENNIS persoonlijke ruimte onder de rubriek RGPD-Persoonlijke gegevens.

Voor de Persoonlijke Gegevens die verzameld worden in het kader van de aanmaak van de persoonlijke account van de Gebruiker en het browsen op de Site, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonlijke Gegevens de wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf PROTENNIS, de heer Nicolas BELLON.

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens te waarborgen, maakt PROTENNIS gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardapparatuur zoals firewalls, pseudonimisering, encryptie en wachtwoorden.

Artikel 9.2 Nieuwsbrief

Een bestelling op de site staat gelijk aan een inschrijving voor de elektronische nieuwsbrief van PROTENNIS.

Elke abonnee van deze brief stemt ermee in om informatieve e-mails over PROTENNIS-aanbiedingen te ontvangen.

Om zich af te melden voor de nieuwsbrief moet de persoon klikken op de afmeldlink onderaan de e-mail.

Deze informatie kan door de verkoper worden doorgegeven aan zijn contractuele partners in het kader van de uitvoering van de bestelling.

ARTIKEL 10. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De gehele Site en elk van zijn elementen zijn onderworpen aan de wetgeving inzake intellectuele eigendom, met name auteursrechten, modellen, handelsmerken, domeinnamen, software of databanken, enz.

Deze elementen zijn en blijven het exclusieve eigendom van PROTENNIS.

PROTENNIS is de enige eigenaar, met uitsluiting van elke andere persoon, en behoudt zich alle rechten voor van reproductie, representatie en publieke communicatie van de elementen van de Site, inclusief downloadbare elementen, productbeschrijvingen en visuele, fotografische, audiovisuele of andere representaties.

Elke eenvoudige link of hypertext link is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PROTENNIS.

PROTENNIS kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen met hyperlinks niet voldoet aan de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

ARTIKEL 11. DIVERSE BEPALINGEN - NAVIGATIE OP DE SITE

Deze AV zijn vrij te raadplegen en te downloaden in PDF-formaat op de Site.

Elke internetgebruiker heeft het recht om slechts één account tegelijkertijd op de site te hebben. PROTENNIS behoudt zich het recht voor meerdere registraties te verwijderen.

De toepassing van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (1980) is uitdrukkelijk uitgesloten.

De internetgebruiker erkent dat hij/zij ervan op de hoogte is dat het zijn/haar verantwoordelijkheid is om alle passende maatregelen te nemen bij het surfen op de Site, teneinde zijn/haar eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele kwaadaardige software die op het internetnetwerk circuleert.

ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT - REGELING VAN GESCHILLEN

Deze AV en alle daaruit voortvloeiende contracten met klanten vallen onder het Franse recht.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L. 612-1 van het consumentenwetboek kan de Klant gratis een beroep doen op de diensten van een door PROTENNIS voorgestelde consumentenbemiddelaar. De Klant die een aankoop heeft gedaan op de Site kan contact opnemen met de bemiddelaar volgens de volgende procedures en contactgegevens: https://sasmediationsolution-conso.fr/processus-mediation/saisir-le-mediateur

De Klant wordt geïnformeerd dat hij, alvorens de zaak aan de Consumentenombudsman voor te leggen, reeds moet hebben geprobeerd zijn geschil rechtstreeks met PROTENNIS op te lossen door middel van een schriftelijke claim of een claim moet hebben ingediend onder de voorwaarden van deze AV.

Elk geschil dat niet in der minne wordt geschikt, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken.

ARTIKEL 13. CONTACT

PROTENNIS biedt haar klanten verschillende contactmogelijkheden.

PROTENNIS kan gecontacteerd worden:

Ø Per postOp het adres: 200 Rue Paul Laurent, 30 900 NIMES

Ø Online via het voor klanten beschikbare contactformulier op de website https://nl.protennis.be/contacteer-ons

Ø Per e-mail op de volgende adressen: contact@protennis.fr; contact@protennis.be ; ; contact@protennis.es; contact@protennis-shop.de; contact@protennis-shop.it afhankelijk van de door de internetgebruiker gebruikte site

Ø Per telefoon op 09 66 92 09 37. De adviseurs van PROTENNIS zijn voor klanten beschikbaar van maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van feestdagen) van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur (geen toeslag, prijs van een lokaal gesprek vanaf een vaste lijn)

BIJLAGE: FORMULIER VOOR HERROEPINGSRECHT

(L. 221-9 en 221-13 Consumentenwetboek)

SARL PROTENNIS

200 Rue Paul Laurent

30 900 NIMES

Geachte heer of mevrouw,

Ik, ondergetekende:

Woonachtig in :

De ik plaatste een bestelling op de website van het bedrijf PROTENNIS en ik nam de levering op

In overeenstemming met artikel L. 221-18 van de consumentenwet, deel ik u hierbij mee dat ik gebruik wil maken van mijn herroepingsrecht met betrekking tot deze bestelling en dat ik deze binnen de komende veertien dagen aan u terug zal sturen.

Ik wil u vragen mij het bedrag van euro

die ik u betaald heb met (betaalmiddel) :

Hartelijk dank.

(Handtekening)

Terug naar boven